Úvod Verejné vysoké školy

Verejné vysoké školy

Ekonomická univerzita v Bratislave

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa počas jej existencie uskutočnili viaceré zmeny z hľadiska názvu, zamerania a obsahu štúdia, ako aj organizačnej štruktúry. Škola vznikla v...

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je dnes významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou...

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje podľa Zákona NR SR 131/2002 Z.z. o vysokých školách...

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt, z ktorých najstaršia je Fakulta múzických umení. Bola založená pri vzniku Akadémie umení v roku...

Prešovská univerzita v Prešove

rešovská univerzita v Prešove (PU v   Prešove)  je verejnou vysokou školou a v rámci komplexnej akreditácie si obhájila  status univerzity a svoje doterajšie  zaradenie...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola založená v roku 1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola...

Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzia vo Zvolene je v súčasnosti stabilizovaná a v najdôležitejších ukazovateľoch úspešná významná a vzdelávacia inštitúcia. V roku 2014 sa po prvý krát...

Univerzita J. Selyeho

Univerzita J. Selyeho (UJS) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Vyučovanie sa začalo v akademickom roku 2004/05; z čoho vyplýva,že je najmladšou verejnou vysokou...

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať v hlbokej minulosti. Už v roku 1657 bola v Košiciach založená...

Trnavská univerzita v Trnave

Historická Trnavská univerzita (TU) je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. Mala 4 fakulty:...